©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-10
 • Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс

  Зорилго:

  Иргэнд суурилсан төрийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэний эрхийг хангах, төрийн ой санамжийг бүрдүүлэх, бэхжүүлэх, Монгол Улсад мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг бий болгох чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх оюуны өмчийн тогтолцоог улам бүр хөгжүүлж, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт, оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах, мөн шинийг санаачлах, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх таатай орчинг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, хэлэлцээр болон Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийтлэг жишигт хүргэхэд оршино.

  Үндсэн зорилт

  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэний бүртгэлийн холбогдох хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагааны нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт явуулах, дүүргүүдийн Бүртгэл мэдээллийн тасгуудыг ажлыг нэгтгэж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, ажлын уялдаа холбоог зохицуулахад оршино. Улсын бүртгэлийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээний менежментийн оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, улсын бүртгэлийн шат дамжлагыг багасгаж, үйлчилгээний журмыг ойлгомжтой тодорхой болгох, бүртгэлийн баримтыг иргэн бүрээр хувийн хэрэгжүүлэх, үнэн бодитой цахим санг үүсгэх, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг түлхүү ашиглах зорилт тавин ажиллаж байна.

  Танилцуулга:

  Тус хэлтэс нь Дарга, Хяналтын улсын байцаагч 1, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Иргэний бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 11, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 5, Хорооны улсын бүртгэгч 23, Мэдээллийн технологийн ажилтан, Архивч 3, Бичиг хэргийн эрхлэгч, Нярав нийт 48 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль, эд хөрөнгө өмчлөх эрх түүнтэй холбоотой бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох эрх зүйн акт дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Бид 23 хороонд анхан шатны бүртгэлийн үйлчилгээг төвлөрүүлж иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй ил тод хүргэн ажиллаж байна. 

  Үйлчилгээ:

  Иргэний бүртгэлийн тасаг нь:

  • Бусад /үрчлэлт, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөлтийн, гэрлэлт цуцлалтын/ гэрчилгээ дахин олгох
  • Бүртгэл хүчингүй болгох дүгнэлт гаргах
  • Иргэний үнэмлэхний хугацаа /25,45 насны/-г сунгах
  • Төрөлт нөхөн бүртгэх тухай дүгнэлт
  • Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээнд засвар өөрчлөлт хийх
  • Захиргааны хариуцлага ногдуулах
  • Иргэний үнэмлэх олгох /шинээр/
  • Мэдээллийн санд засвар өөрчлөлт оруулах тухай дүгнэлт
  • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэх
  • Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн тухай дүгнэлт
  • Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
  • Төрсний гэрчилгээний засвар өөрчлөлтийн бүртгэл
  • Төрсөн хүүхдийг бүртгэх
  • Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр төрөлт нөхөн бүртгэх
  • Хүүхэд үрчилснийг бүртгэх
  • Шүүхийн шийдвэрээр нас тогтоосон тухай дүгнэлт гаргах
  • Эцэг тогтоосон тухай бүртгэл

  Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг:

  • Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Арилжих /солих/ гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Барьцаа, түрээсийн гэрээ дуусгавар болсныг эрхийн бүртгэлд бүртгэх
  • Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэл хийх
  • Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах
  • Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Сервитутын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
  • Төрөөс хувьчилсан газар болон орон сууцнаас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж баталгаажуулах
  • Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийн бүртгэл хийх
  • Узуфруктын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийх
  • Үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин олгох
  • Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Хувийн сууц өмчлөх эрхийг эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
  • Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Шинээр баригдсан орон сууцыг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Шүүхийн шийдвэрээр эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн баримтаас хуулбар олгох
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа олгох
  • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож нөхөн олгох

  Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

  • Монгол улсын иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийг хангуулах
  • Хаягийн нэгдсэн цахим санг эрхлэн хөтлөх
  • Иргэн, эд хөрөнгийн болон анхан шатны бүртгэлийн ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж арга зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн  мэдээ тайланг нэгтгэн гаргах
  • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих
  • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн ажилтай холбогдсон шаардлагатай асуудлаар хууль тогтоомж эрхийн акт, гарын авлагыг боловсронгуй болгоход санал дүгнэлт боловсруулж танилцуулах
  • Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон заавар, зөвлөмжийг боловсруулах иргэн эд хөрөнгийн бүртгэлийн ажилтан нарыг гарын авлага материалаар хангах
  • Бүртгэлийн чиглэлээр иргэдэд сурталчилгаа хийх
  • Иргэд байгууллагын санал хүсэлтийг хүлээн авах шийдвэрлэх, холбогдох байгууллагад уламжлах
 • Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс:

    Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Гар утас
  1 Ж.Адилбиш Хэлтсийн дарга  11-360059 9910-6142
  2 Б.Дэлгэртүвшин Хяналтын улсын байцаагч 11-360705 9910-9381
  3 Б.Шүрэнцэцэг Нярав 70120416 89804769 99804769
  4 Э.Энхмандах Архивч,мэдээлэл, технологийн ажилтан  11-360063 88998490 94079799
  5 П.Отгондулам Архивч 11-360705 98119957
  6 М.Одгэрэл

  Архивч

  11-360705 99944788

  Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн хэсэг:

    Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Гар утас
  1 Н.Гантуяа Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 7012-3217 9010-5858
  2 Д.Бямбацогт ЭХЭУБ 11360705 9908-7744
  3 Г.Содгэрэл ЭХЭУБ 11360705 9984-6456
  4 Л.Оюунчимэг ЭХЭУБ 11360705 9666-4788
  5 Ч.Гандолгор ЭХЭУБ 11360705 9924-6116 
  6 Ж.Үүрийнтуяа ЭХЭУБ 11360705 9999-1808
  7 С.Оюунболд ЭХЭУБ 11360705 9911-6595
  8 О.Гэрэлцэцэг ЭХЭУБ 11360705 9191-7623
  9 Мөнхтогтох  ЭХЭУБ 11360705 9007-0402
  10 Б.Оюунсүрэн ЭХЭУБ 11360705 9997-6473

  Иргэний бүртгэлийн хэлтэс:

    Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Гар утас
  1 Ө.Өлзийбаасан Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 11360705 9911-1841
  2 Ц.Сүмбэр Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч /ИБУБ/ 7012-0416 9912-2284
  3 Б.Номин  ИБУБ 11360063 9959-8150
  4 Н.Золжаргал ИБУБ 11360063 8800-9456 99127740 
  5 С.Хонгорзул ИБУБ 11360063 8801-8757 8901-8757 
  6 Б.Батчимэг  1 дүгээр хорооны улсын бүртгэгч /ХУБ/ 21245278 9912-2376
  7 Т.Түвшинбат  2 дугаар ХУБ 21245279 9192-1027
  8 Р.Баянжаргал 3 дугаар ХУБ 21245280 8815-8253
  9 Э.Батзориг 4 дүгээр ХУБ 21245281 9105-7234
  10 Энхболд  5 дугаар ХУБ 7018-6890 9105-4353
  11 Уранзаяа 6 дугаар ХУБ 7018-7358  
  12 Саруул  7 дугаар ХУБ 7012-2858 9066-0880
  13 Э.Мөнхзаяа 8 дугаар ХУБ 7012-2985 9666-7160
  14 Уртнасан  9 дүгээр ХУБ 7012-2144  
  15 О.Азжаргал 10 дугаар ХУБ 7012-2157 9990-0239
  16 Цогтбаатар  11 дүгээр ХУБ 7012-2259 9127-0913
  17 Л.Отгонжаргал 12 дугаар ХУБ 7012-2559 9915-7474 9642-7474
  18 Ц.Дэлгэрхишиг 13 дугаар ХУБ 7012-0048 9994-5846
  19 Б.Билэгт 14 дүгээр ХУБ 7012-0181 8808-1339
  20 Т.Дэлгэрмаа 15 дугаар ХУБ 7012-7167 8906-7708
  21 Б.Отгонтуяа 16 дугаар ХУБ 7012-2809 8800-1701 9419-1092 
  22 Д.Цэндсүрэн 17 дугаар ХУБ 7012-5781 9915-9089
  23 Г.Цэвээнсүрэн 18 дугаар ХУБ 7012-0623 9632-1619 9414-1619
  24 Д.Солонго 19 дүгээр ХУБ 7012-0923 8865-2669 9494-4889 
  25 Хишигжаргал 20 дугаар ХУБ 7018-1198 9105-4353 9968-1166
  26 А.Хонгорзул 22 дугаар ХУБ 9644-0147 9199-9095 9918-9095
  27 Л.Өнөрсаруул 23 дугаар ХУБ 7014-2101 8905-0959 9403-9335
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.